Beleidsdoelen

Concernbrede aansturing op brede thema’s

9.7.1

De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties

Ambitie en aanleiding
 In 2020 hebben we een start gemaakt met het opstellen van een Sociale Agenda. In het coalitieakkoord staat het volgende over deze agenda: “We stellen een sociale agenda vast om veerkracht, inclusiviteit, participatie en acceptatie van kwetsbare groepen te versterken en eenzaamheid, discriminatie en laaggeletterdheid te bestrijden. Nabijheid en toegankelijkheid van onderwijs en zorg zijn essentieel. In de sociale agenda maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie.”  

De provincie zal de agenda begin 2021 vaststellen en daarna uitvoeren. We hebben de ambitie om met de Sociale Agenda vanuit de provinciale rollen en verantwoordelijkheden een positieve bijdrage aan sociale thema’s te leveren. Soms samen met gemeenten en maatschappelijke partners, en soms in aanvulling op gemeenten en maatschappelijke partners. Aanleiding is de constatering dat het in principe goed gaat in de provincie Utrecht: inwoners zijn gelukkig en het gaat economisch voor de wind, al zijn de exacte gevolgen van de COVID-19-crisis nog niet te overzien. Tegelijkertijd is er sprake van ongelijkheid, en die ongelijkheid wordt steeds groter. Daar willen we wat aan doen met de Sociale Agenda. De huidige COVID-19-crisis heeft de relevantie van inzet op sociale thema’s alleen maar vergroot.

Sociale Bril
Voor de Sociale Agenda hebben we gekozen om met een sociale bril naar onze huidige werkwijzen en bestaande beleidsterreinen te kijken. De agenda verbindt en versterkt de sociale activiteiten van de provincie, jaagt extra sociale aandacht aan waar nodig, en zorgt voor nieuwe sociale ambities/projecten die (nog) niet binnen de bestaande beleidsterreinen op te vangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het invulling geven van Utrecht als Regenboogprovincie.    

Vier thema’s  
Met de Sociale Agenda richten we ons vooralsnog op de volgende vier thema’s: inclusie, gemeenschapskracht, sociale-fysieke leefomgeving en sociaal in het DNA van de provincie.

Beoogd resultaat 2021

Er is een Sociale Agenda vastgesteld, inclusief een uitvoeringsplan met een doorkijk naar projecten en acties in de jaren 2021-2023

De Sociale Agenda is bekend en zichtbaar in de organisatie

Er zijn sociale dialogen georganiseerd om een netwerkontwikkeling in gang te zetten, te inspireren, aan te jagen en te ondersteunen

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57