Beleidsdoelen

Behoud, beleving cultureel erfgoed hoog

7.2

De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

Cultuurhistorische waarden van de leefomgeving zijn belangrijke ‘Utrechtse kwaliteiten’. Via de Omgevingsverordening Provincie Utrecht beschermen wij de zogenoemde cultuurhistorische hoofdstructuur: historische buitenplaatsen, militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap, archeologisch waardevolle zones en historische wegen. In het beleid ligt de focus op het behouden, benutten en beleven van cultureel erfgoed.

schaal x € 1.000
Lasten € 9.382
Baten € 0
Saldo € 9.382
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57