Beleidsdoelen

De culturele infrastructuur is sterk

7.1

De culturele infrastructuur is sterk

Voorjaar 2020 is het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma Voor Jong & Altijd vastgesteld; Beleids- en Meerjarendoelen in dit begrotingshoofdstuk zijn daar uitgewerkt. De corona-crisis en de invloed op de sector werd in die periode ook steeds duidelijker. Om die reden stelden Provinciale Staten in juli een ‘steunpakket cultuur- en erfgoedsector Covid-19 crisis’ vast met een totale omvang van 6 miljoen (waarvan 500.000,- uit het programma is gehaald en 250.000,00 uit de cultuurlening). De laatste 2 miljoen daarvan komt in 2021 beschikbaar. Voor dit deel van het pakket werken we een regeling uit, op grond van de actuele inschatting van de situatie eind 2020 en binnen de vastgestelde uitgangspunten voor het steunpakket.

Met het beleidsdoel ‘de culturele infrastructuur is sterk’ willen we ervoor zorgen dat iedereen in de provincie Utrecht kan deelnemen aan culturele activiteiten. Kunst en cultuur zijn medebepalend voor ons gevoel van welzijn en voor onze identiteit. De basis van de cultuursector is op orde, maar er zijn ook nog lacunes. Om gelijke tred te houden met de verwachte bevolkingsgroei, willen we de culturele infrastructuur versterken, vernieuwen en verbreden. We richten ons in het bijzonder op cultuureducatie, bibliotheken, festivals en het in samenwerking met gemeenten verstevigen van het cultuurprofiel van Utrecht. Door de corona-crisis zullen we ons extra moeten inspannen om dit met alle partners te verwezenlijken.

schaal x € 1.000
Lasten € 9.193
Baten € 0
Saldo € 9.193
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57