Beleidsdoelen

Het provinciale netwerk is sterk

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Personeelslasten

7.181

6.851

6.851

6.851

Kapitaallasten

3.352

3.083

4.135

4.294

Materiële lasten

22.944

22.289

25.096

23.790

Baten

-1.654

-1.551

-1.536

-2.579

Totaal Baten

-1.654

-1.551

-1.536

-2.579

Saldo beleidsdoel excl. reserves

31.823

30.672

34.546

32.356

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2021

2022

2023

2024

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen

2.527

2.867

3.919

4.078

Vrije ruimte op basis van huidige raming

227

664

1.640

2.565

Kapitaallasten Merwedekanaal (excl. budget 2022-204)

609

Beheer en Onderhouden Provinciale wegen en vaarwegen (excl. budget Vijfheerenlanden 2022-2024)

23.639

22.541

24.550

22.060

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma

27.002

26.072

30.109

28.703

Overige lasten

Stelpost 2% Bereikbaarheid

- 1.614

- 1.608

- 1.786

- 1.527

B&O huisvesting (incl. kap.last.)en vaarwegenbeheer

908

908

908

908

Apparaatskosten 

7.181

6.851

6.851

6.851

Totaal overige lasten

6.475

6.151

5.973

6.232

Totaal lasten beleidsdoel 

33.477

32.223

36.082

34.935

Baten beleidsdoel

Bijdragen derden in beheer en onderhoud wegen/vaarwegen

1.654

1.551

1.536

2.579

Saldo beleidsdoel ex reserves

31.823

30.672

34.546

32.356

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023. De kapitaallasten betreffen de lasten conform de geactualiseerde MIP 2021. De beheer en onderhoudslasten zijn conform de Nota kapitaalgoederen en de geactualiseerde MOP. In het MOP (zie ook bijlage MOP) zijn de lasten inclusief Vijfheerenlanden opgenomen. Bij het opstellen van de begroting was er nog geen definitief akkoord met provincie Zuid Holland en is alleen het budget voor 2021 toegevoegd aan de programma's.

Overige lasten
Bij de begroting 2021 is afgesproken om een stelpost van 2% in te boeken. Deze zal gedurende het jaar worden ingevuld binnen geheel van bereikbaarheid. Tevens is hier een post opgenomen van door te belasten overheadkosten naar investeringsprojecten.
De lasten voor Beheer en Onderhoud huisvesting & vaarwegenbeheer zijn voor de locaties voor Wegenbeheer Huis ter Heide en De Meern en de vergoeding aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Utrecht voor onderhoud Kromme Mijdrecht. De kosten maken geen deel uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit.
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57