Het provinciale netwerk is sterk

Meerjarendoelen

5.1.1

Het in stand en beschikbaar houden van de bestaande infrastructuur op een vastgesteld kwaliteitsniveau

Het is essentieel voor het bereikbaar houden van de provincie Utrecht dat we wegen en vaarwegen veilig, efficiënt en duurzaam beheren en onderhouden. Het in stand en beschikbaar houden van de bestaande infrastructuur, oftewel assets, op een vastgesteld kwaliteitsniveau vormt daarmee de basis van onze provinciale taak. We voeren het beheer uit via assetmanagement, een systematiek die zorgt voor een evenwicht tussen financiën, milieu- en maatschappelijke kosten, risico’s, kwaliteit van dienstverlening en prestaties van de assets.

We verdelen de assets onder in: verharding, kunstwerken, wegmeubilair, groen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, verkeersmanagement en vaarwegen.
De wegen dienen minimaal te voldoen aan kwaliteitsniveau B uit de CROW-systematiek: sober, duurzaam en doelmatig. Met behulp van de genoemde assetmanagement systematiek zoeken we naar de juiste balans tussen risico’s, prestaties en kosten, oftewel risico-gestuurd onderhoud. Op basis van de zowel technische staat als op risicofactoren die de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid negatief beïnvloeden, bepalen we de mate van onderhoud en wanneer economisch het meest optimale moment is voor het uitvoeren van onderhoud.

Voor het dagelijks onderhoud van het wegenareaal (groen, verharding, kunstwerken en wegmeubilair) maakt de provincie Utrecht gebruik van meerjarencontracten, met als doel dat de tijdsbesteding voor de wegbeheerder afneemt en de kwaliteit van het areaal toeneemt.

De provincie Utrecht heeft in 2019 samen met de gemeenten Utrecht, Woerden en Houten het meerjarig onderhoudscontract (integraal prestatiecontract IPC) voor het dagelijks onderhoud van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (elektromechanische installaties) op de markt gezet. Streven hierbij is de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de elektrotechnische installaties in de provincie kwalitatief te verbeteren, door het optimaliseren van de onderhoudswerkzaamheden. Bovenliggend doel is een maximale doorstroming en veiligheid van het verkeer binnen de regio Midden-Nederland.

Beoogd resultaat 2021

  • Kunstwerken. Het onderhoud bestaat onder andere uit betonreparaties, schilderwerkzaamheden, vervangen geleiderail, rasters en oeverconstructies. De bediening op afstand van de beweegbare bruggen willen we vernieuwen. In 2021 herstellen we voornamelijk schades die uit de inspectie van 2020 voortkomen en voeren we periodiek onderhoud uit. Daarnaast gaan we op meerdere locaties door met het opnieuw verzinken van bestaande geleiderails. De provincie Zuid-Holland voert onderhoud uit aan de kunstwerken in het Merwedekanaal.
  • Verharding. In 2021 vinden op diverse provinciale wegen grote onderhoudswerkzaamheden plaats. We voeren de geplande onderhoudswerkzaamheden (groot onderhoud, het aanbrengen en vervangen van slijtlagen) op verschillende locaties (N225, N228, N229 en N402) uit conform de MOP 2021-2024. Daarnaast verrichten we kleine onderhoudswerkzaamheden op basis van schouwinspecties die eigen personeel heeft uitgevoerd. Dit betreft ook onvoorziene reparaties. Tot slot voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de riolering en hemelwaterafvoer onder de provinciale wegen en aan de wegmarkering.
  • Wegmeubilair. In 2021 moeten we een deel van de verkeersborden en een aantal fietsoverkappingen vervangen, omdat deze aan het eind van hun technische levensduur zijn.
  • Groen. Ook in 2021 is onderhoud aan de bermen, bermsloten, bomen, hagen en baggeren van bermsloten nodig. We maaien en onderhouden de bermen langs de provinciale wegen periodiek.

Ecologisch bermbeheer: de Vlinderstichting heeft een insectvriendelijke manier van maaien ontwikkeld, volgens de Kleurkeur-methode. Hiermee houden we zo optimaal mogelijk rekening met de balans tussen verkeersveiligheid en het welzijn van flora en fauna.

Eikenprocessierups: de provincie Utrecht bestrijdt jaarlijks de eikenprocessierups langs haar wegen. De forse toename van het aantal nesten heeft zich in 2020 doorgezet en het ziet ernaar uit dat dit de komende jaren voorlopig zo zal blijven. GS heeft eind maart 2020 beleid voor de bestrijding van de eikenprocessierups vastgesteld. Hierin is bepaald dat we als provincie op risicolocaties preventief spijten met een bacterieel middel en dat we resterende nesten wegzuigen waar deze hinder veroorzaken. Hiernaast zetten we stevig in op duurzaam bermbeheer en het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Essentaksterfte: de provincie Utrecht heeft ca. 5000 essen in beheer, waarvan het grootste gedeelte last heeft van taksterfte. Deze essen hebben extra onderhoud nodig, waarbij we onder andere de dode takken snoeien en zo nodig de gehele boom omhalen en door een andere boomsoort vervangen.

  • Verkeersmanagement (inclusief verkeersregelinstallaties). De komende jaren vervangen we onderdelen van diverse verkeersregelinstallaties (VRI’s) in verband met ‘einde levensduur’. Bij vervanging kiezen we voor zogenaamde iVRI’s die in de toekomst geschikt zijn voor meer intelligente toepassingen in verkeerssturing. Het storingsbeheer en regulier onderhoud voeren we uit conform het integraal prestatiecontract (IPC).
  • Openbare verlichting. De ambitie voor openbare verlichting ligt vast in het beleid ‘donker waar het veilig kan, licht waar nodig’. Daarmee leveren we een bijdrage aan de verbetering van verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid van het openbaar vervoer en comfort van de weggebruiker. Het onderhoud bestaat grotendeels uit het vervangen van armaturen en masten. Voor de openbare verlichting is het dagelijks onderhoud (storingen en daaruit voorkomende vervangingen) ondergebracht in een integraal prestatiecontract (IPC).
  • Vaarwegen. De rivier de Eem en het Merwedekanaal zijn voor de provincie Utrecht belangrijke (beroeps)vaarwegen die vragen om werkzaamheden als baggeren, nautisch beheer, en onderhoud van de beschoeiing langs de vaarwegen. Daarnaast beheert de provincie Utrecht ook een stuk van de Oude Rijn, vanaf Woerden tot aan de provinciegrens met Zuid-Holland en een stuk van de Linge, voor zover deze grenst aan de gemeente Vijfheerenlanden.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57