Het provinciale netwerk is sterk

Meerjarendoelen

5.1.2

Er worden studies uitgevoerd naar trajecten en bereikbaarheidsknelpunten

Volgens het mobiliteitsprogramma van de provincie Utrecht pakken we projecten zoveel mogelijk in hun totale context op. Aanpalende beleidsvelden en/of acties uit de andere uitvoeringsprogramma’s brengen we in beeld. Zo kunnen we - wanneer mogelijk
- meeliften vanuit de gedachte ‘werk met werk maken’. Dat leidt tot zo min mogelijk hinderlijke wegafsluitingen voor weggebruikers.

Vanuit de masterplanning van beheer en onderhoud kijken we op een vastgesteld traject integraal naar de problematiek en zetten we de staat van het traject af tegen het vastgestelde beleid. Doordat we werkzaamheden in een keer oppakken, kunnen we meerdere belangen tegelijkertijd meenemen. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid, kunnen we zo ook kansen benutten voor kwaliteitsverbetering van natuur en landschap, leefbaarheid, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen. Resultaat is een integraal gewogen plan, dat we ter besluitvorming voorleggen en uitvoeren. Het assetbeheer vormt de basis: verhardingen zijn het meest ingrijpend en bepalen daarom het uitvoeringsjaar. Deze studies zijn opgenomen in de studiefase van het MIP Mobiliteit.

Beoogd resultaat 2021

 • N199 traject 6&7. Ter hoogte van de Zeldensepoort onderzoeken we of aanleg van rotondes of kruispunten met VRI’s de veiligheid vergroten. Aanleg hiervan moet voor 2030 gebeuren.
 • N199 traject 8&9. Kruising van Boetzerlaan: hier bekijken we of we i.v.m. de veiligheid fietsers ook in de verkeersregeling kunnen opnemen. Bij de kruising Maatweg bekijken we i.v.m. veiligheid wat de beste inpassing van landbouwverkeer is. Aanleg voor 2030.
 • Toekomst N201. Na onderzoek zijn 8 knelpunten aangewezen die we in fases gaan aanpakken, om doorstroming en veiligheid op de N201 rond 2030 te hebben verbeterd. Dit najaar volgt besluitvorming in GS en PS en kan de planfase (voorbereiding) van start gaan.
 • N210. Bij een aantal knelpunten overwegen we na onderzoek VRI’s te plaatsen i.v.m. veiligheid en doorstroming. Rond 2030 zullen deze werkzaamheden plaatsgevonden hebben.
 • N212 traject 20-25. In de studiefase bepalen we welke variant het meeste bijdraagt aan vergroten van verkeersveiligheid in combinatie met doorstroming. Streven is uitvoering en oplevering in 2030.
 • N221 Poort van Baarn (Escherrotonde). Na een gecombineerde studie is een ontwerp tot stand gekomen waarbij veiligheid, fietsers en doorstroming evenredig aan bod komt. Dit betekent o.a. dat we een fietstunnel aanleggen, in combinatie met een turborotonde. Financiering: vanuit de programma’s veiligheid, fiets en wegen. Beoogde aanleg: 2025.
 • N221 Paleis Soestdijk. Dit is een initiatief van derden (projectontwikkelaar) waarbij wij middelen hebben gereserveerd om ervoor te zorgen dat de bereikbaarheid en veiligheid goed gewaarborgd is. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar een startbijeenkomst van een klankbordgroep georganiseerd, om voortgang en inhoudelijke bijdrage te waarborgen. Eind 2020 – begin 2021 wordt de bestemmingsplan wijziging aangevraagd. Daarna zal de planning van uitvoering (inclusief mobiliteit) duidelijk worden.
 • N224 Austerlitz. Ook dit is een studie waarbij een derde partij (KNVB) leidend is. Het gaat om het creëren van een veilige oversteek.
 • N224/N226 rotonde. We bezien in de studiefase of een turborotonde hier de veiligheid kan verbeteren. Uitvoeren kan na 2025.
 • N225 Rotonde Donderberg. Verbetering doorstroming verkeer opdat OV ook beter kan doorstromen. De veiligheid voor fietsers moet wel behouden blijven, daarom overwegen we een fietstunnel aan te leggen. Beoogde realisatie na 2025.
 • N226 Maarsbergen. In samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Prorail verbeteren we de veiligheid bij de spoorwegovergang. Verdere besluitvorming in dit najaar; daar kunnen voorbereidingen plaatsvinden. Uitvoerder: Prorail.
 • N229 Odijk. Noodzakelijk beheer en onderhoud ter verbetering van verkeerveiligheid. Werkzaamheden opgepakt met groot onderhoud.
 • N233 Kruispunt Achterberg. Verbeteren van veiligheid en bereikbaarheid. Na besluitvorming door de gemeente Rhenen komt hier geen fietstunnel. Daarom werken we nu samen met de gemeente de gelijkvloerse variant verder uit. Realisatie: na 2023.
 • N238 Drieluik Den Dolder. Na het aanleggen van een fietstunnel onder het spoor, wil ProRail - zoals afgesproken met de gemeente Zeist - de gelijkvloerse spoorkruising in Den Dolder afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Zeist moet hiervoor de verbinding tussen Den Dolder Noord en Zuid verbeteren. Een extra ontsluiting op de N238 wordt hiervoor verkend.
 • N401 Afslag A2 Breukelen. Verbeteren van aansluiting A2 op onderliggend wegennet om doorstroming wegverkeer te verbeteren. Uitvoering rondom 2026.
 • N409 – N229 – N421 Ontsluiting Bunnik – Houten. We ondezoeken op dit moment 4 varianten. Als de keuze is gemaakt, leggen we deze bestuurlijk voor en kan de besluitvorming rond de voorbereiding van start. Dit zal eind 2021 – medio 2022 plaatsvinden.
 • Quick Scan trajecten die voor beheer en onderhoud in aanmerking komen en waarbij uitvoering plaatsvindt in regulier onderhoudscontract. Hierbij gaat het om N198 – N199 – N204 – N224 – N226 – N233 – N234 – N238 – N402 – N412 – N414 – N419 – N463
 • Carpoolplekken: Abcoude, Baarn, Eembrugge, Maartensdijk en IJsselstein. Naast het stimuleren van carpoolen, o.a. door uitbreiding en onderhoud van locaties, kunnen we deze plekken ook geschikt maken voor fietsers, energiewinning en groene zones. Verwachting is dat rond 2025 de uitbreiding van deze carpoolplekken heeft plaatsgevonden.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57