Het provinciale netwerk is sterk

Meerjarendoelen

5.1.3

De voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten is duurzamer, effectiever en efficiënter

Na de studiefase en besluitvorming gaan infrastructurele projecten naar de voorbereidings- en realisatiefase. De resultaten van de studie dragen we via een overdrachtsdossier over, waarna de voorbereiding start. In deze periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt, natuur- en milieukundig onderzoek gedaan, ruimtelijke procedures doorlopen en kansen op het gebied van duurzaamheid verder uitgewerkt. Verder houden we de aspecten van projectbeheersing, zoals kostenraming, risicodossier en planning actueel. Dit zorgt voor een soepele overgang naar de realisatie. De kans op risico’s en onverwachte zaken zijn zo tot het minimum beperkt.

Bij de uitvoering van projecten krijgen de drie strategische doelstellingen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid vorm door onder meer duurzame inkoop, veiligheid tijdens de uitvoering en afstemming van de wegwerkzaamheden. Deze projecten zijn opgenomen in de realisatiefase van het MIP Mobiliteit.

Beoogd resultaat 2021

  • N402 Rotonde Slootdijk: op de N402 bij Loenen komt een rotonde bij kruispunt Slootdijk, om de verkeersveiligheid te vergroten. In 2020 is een korte studie gedaan om te zien of aanleg van de rotonde met de huidige kennis nog steeds de juiste oplossing is. Voorbereiding in 2021, realisatie gepland voor 2022.
  • N233 Rijnbrug: op de N233 bij Rhenen komt een nieuw brugdek met een 2x2 wegprofiel inclusief fietspaden aan beide zijden van de Rijnbrug op de bestaande onderbouw en inclusief uitbreiding van wegprofiel naar 2x2 ten zuiden van de brug. Het project draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio. In 2021 wordt het provinciale inpassingsplan vastgesteld. Realisatie gepland voor 2025.
  • Vervanging Beverweerdse brug: de Beverweerdse brug in Bunnik kan de huidige verkeersbelasting niet meer dragen. De brug is een rijksmonument. De nieuwe brug moet daarom voldoen aan eisen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Dit vergt de nodige voorbereidingstijd en afstemming. De realisatie is gepland voor 2021.
  • Fietsstallingen bushaltes: we plaatsen circa 400 extra fietsstallingsplaatsen bij bushaltes om het fietsparkeren te verbeteren. Aanleg in 2020 - 2022.
  • N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal: de N233 Rondweg Oost in Veenendaal wordt tussen de Grift en de A12 verbreed tot een 2x2 weg, inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Dit verbetert de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de regio. In 2021 wordt het provinciale inpassingsplan vastgesteld. De realisatie is gepland tussen 2024 en 2027.
  • N228 Trajectaanpak: op de N228 tussen Montfoort en de Noord IJsseldijk voeren we onderhoud uit waarbij we tegelijkertijd maatregelen als verbreden van fietspaden, aanbrengen van bermverharding en aanleggen van linksafvakken bij afslagen uitvoeren. Dit vergroot de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en verbetert de kwaliteit van het fietsnetwerk. Gerealiseerd in 2021.
  • N226 OVL fiets: plaatsen van fietsverlichting op de N226 tussen de A12 en de N225 om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren, gerealiseerd in 2021.
  • N484: bij onderhoud van de N484 tussen Leerdam en de A2 nemen we gelijktijdig maatregelen als aanleg van 2 rotondes, aanbrengen van bermverharding en verbreden van de hoofdrijbaan om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te vergroten. Voorbereiding in 2021, uitvoering tussen 2022 en 2025.
  • N237 Fietspad Mc Donalds Zuid: op de kruising van de N238 en de N237 trekken we het fietspad door, voor de Mc Donalds langs om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren. Afhankelijk van de planning van de herinrichting van het terrein door de Mc Donalds in 2021 gerealiseerd.
  • Ecoduct N226: op de N226, nabij Landgoederen Maarsbergen en Kombos is een ecoduct gepland. Het ecoduct zorgt voor een betere verbinding tussen leefgebieden van diverse diersoorten. Voorbereiding in 2021, zodra de locatie en ontwerp bekend zijn; uitvoering in 2022.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57