Effecten mobiliteit op leefomgeving

Meerjarendoelen

5.6.1

Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen is minder

We voeren de maatregelen van het Actieplan Omgevingslawaai (AOL) uit en conform de doelmatigheidscriteria zoals vastgesteld in het AOL. Bij onderhoud en reconstrucite van wegentrajecten voeren we maatregelen uit om het aantal geluidsbelaste woningen te verminderen, bijvoorbeeld met geluidsreducerend asfalt, schermen, gevelmaatregelen en innovatieve oplossingen.

Daarnaast gaan we in 2021 verder met het uitvoeren van gevelmaatregelen aan woningen die hoogbelast zijn en waar bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet doelmatig of niet uitvoerbaar zijn.

Beoogd resultaat 2021

  • In het kader van groot onderhoud brengen we op delen van de N225, N228, N229 en N402 geluidreducerend asfalt aan. Hiervan profiteren ca 300 woningen, waarvan er 60 onder de plandrempel van 61 dB komen (indien er geen wijzigingen in het verkeersaanbod zijn)
  • Start uitvoering 2e tranche gevelsaneringen
  • Uitvoeren onderzoek over de haalbaarheid van innovatieve toepassingen
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57