Effecten mobiliteit op leefomgeving

Meerjarendoelen

5.6.3

De mobiliteit is duurzamer met o.a. minder uitstoot van broeikasgassen

In de uitvoeringsprogramma's van het mobiliteitsprogramma hebben we onze ambities en afspraken over het klimaatbeleid voor verkeer uitgewerkt, zoals het stimuleren/faciliteren van Smart Mobility en energiezuinig en emissievrij openbaar en goederenvervoer.

Ook hebben we de ambities uit het coalitieakkoord over de energietransitie in relatie tot mobiliteit verder uitgewerkt, mede in het licht van het Klimaatakkoord. Een belangrijk deel van de maatregelen die daaruit voortvloeien moet op regionaal en lokaal niveau gerealiseerd.

Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord voor mobiliteit vorm te geven, komt er per regio een programma voor slimme en duurzame mobiliteit (Regionale Mobiliteitsprogramma’s genoemd), met een landelijke equivalent (nationaal programma). Hierin participeren gemeenten, provincies, Rijksoverheid, private partijen als werkgevers en dienstenaanbieders en andere regionale stakeholders als onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. De programma’s geven sturing aan de uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord en regionale toevoegingen daarop voor mobiliteit. De eerste versie van dit Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) is eind 2020 opgesteld. In 2021 werken we dit RMP verder uit en realiseren we de eerste maatregelen die daarin zijn opgenomen.

Beoogd resultaat 2021

  • Uitwerking Regionaal Mobiliteitsprogramma
  • Realiseren eerste maatregelen
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57