Kwaliteitsnet goederenvervoer op orde

Meerjarendoelen

5.5.1

Het kwaliteitsnet goederenvervoer is verder doorontwikkeld

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht (KGPU) dateert uit 2008 en is in 2014 vastgesteld in onze Mobiliteitsvisie 2014-2028. In het mobiliteitsprogramma 2019-2023 is een geactualiseerde versie opgenomen: een beleid-neutrale aanpassing waarin nieuw aangelegde infrastructuur en het kwaliteitsnet van het voormalige Bestuur Regio Utrecht (BRU) zijn toegevoegd.
We willen het nieuwe kwaliteitsnet goederenvervoer opzetten als een multimodaal kwaliteitsnet, over weg en water. Met aandacht voor doorstroming, veiligheid, geluidshinder en verknoping van modaliteiten zoals overslag- en (ont)koppelpunten). In 2022 moet er een actieplan liggen, dat in 2028 is uitgevoerd. Hiervoor evalueren we in 2021 het huidige kwaliteitsnet goederenvervoer en maken we een start met het opzetten van een geactualiseerd multimodaal kwaliteitsnet goederenvervoer. Daarbij maken we een visie op de ontwikkelingen in de goederenvervoersector en de rol die we als provincie hierbij kunnen en willen hebben.

Beoogd resultaat 2021

  • Evaluatie huidige kwaliteitsnet goederenvervoer
  • Opstellen visie op ontwikkelingen goederenvervoer in samenhang met de beleidsontwikkeling op multimodale knooppunten en initiatieven cq. ideeën in de markt omtrent stedelijke logistiek
  • Start opzetten geactualiseerd multimodaal kwaliteitsnet goederenvervoer
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57