Locaties per fiets veilig, comfortabel

Meerjarendoelen

5.3.1

Het regionaal fietsnetwerk is vlotter, veiliger en comfortabeler

In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets. De basis op orde hebben, is de eerste stap in het stimuleren van fietsgebruik. Daarom werken we aan een kwaliteitsverbetering van het regionaal fietsnetwerk en is het realiseren van meerdere snelfietsroutes onze prioriteit.

Sturen op prioriteit
In 2020 hebben we een intentieovereenkomst getekend met de zestien U10 gemeenten. Hierin hebben we afspraken met elkaar gemaakt over de fietsprojecten waarin wij in de periode 2020-2023 samen willen investeren, en die gemeenten in dezelfde periode willen realiseren. We kijken daarnaast waar we gemeenten praktische ondersteuning bij kunnen bieden. In 2021 willen we soortgelijke afspraken maken met de gemeenten uit de regio’s Amersfoort en Foodvalley. Hiermee geven we uitvoering aan de knelpunten met prioriteit - deze zijn eind 2019 benoemd. De nieuwe uitvoeringsverordening Mobiliteit ondersteunt het sturen op oplossen van knelpunten met prioriteit, zodat we efficiënt en effectief inzetten op het bereiken van een vlot, veilig en comfortabel Regionaal fietsnetwerk.

Als wegbeheerder hebben we zelf ook de verantwoordelijkheid voor de provinciale fietspaden op het Regionaal fietsnetwerk. In 2020 zijn we gestart met verkenningen op de thema’s veilige oversteken (inclusief tunnelscan), verbeteren verlichting, veilige parallelwegen en, in samenhang met het programma Verkeersveiligheid, de breedte van fietspaden. In 2021 maken we hiervoor uitvoeringsafspraken en start de uitvoering.

Snelfietsroutes
Een stevige regierol nemen we ook in de realisatie van 7 prioritaire snelfietsroutes uit het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. In 2019 – 2020 zijn voor 6 van de 7 snelfietsroutes intentieovereenkomsten getekend. Ook zijn de eerste 2 uitvoeringsovereenkomsten met de betrokken wegbeheerders ondertekend en is de uitvoering gestart. De planning is om in 2021 nog eens 4 uitvoeringsovereenkomsten te ondertekenen met de betrokken wegbeheerders. Voor de 7e prioritaire snelfietsroute is mogelijk onvoldoende draagvlak. Als deze vervalt, nemen we de regie bij het realiseren van een van de overige genoemde snelfietsroutes (nu geoormerkt als ‘zonder prioriteit’) uit het mobiliteitsprogramma of de aansluiting van de snelfietsroutes op andere provincies. We trekken dan een route in tijd naar voren. Doel is immers om te komen tot een volwaardig netwerk van snelfietsroutes. De verkenning naar welke verbinding de meeste potentie en het meeste draagvlak heeft, vindt dit najaar plaats. In 2021 vindt ook de verkenning plaats naar de snelfietsroute Dom-Dam. We participeren hier in een samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat en gemeente Utrecht, waarbij Rijkswaterstaat de regierol vervult. Ze hanteren hierbij de werkwijze van de provincie Utrecht waarbij het doel is om in 2021 met alle wegbeheerders een uitvoeringsovereenkomst te sluiten.

Voor zowel de optimalisatie van het Regionaal fietsnetwerk als de realisatie van de snelfietsroutes zijn investeringen van overige wegbeheerders nodig. Het is goed denkbaar dat de Coronacrisis zijn weerslag zal hebben op de investeringen door gemeenten in fietsmaatregelen. Dit is niet wenselijk: juist de fiets is als vervoersmiddel in deze tijd steeds belangrijker. In 2021 monitoren we de situatie om te beoordelen of een aangepaste aanpak nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen blijven investeren met het beschikbare budget binnen deze coalitieperiode. Ook onderzoeken we alternatieve subsidiestromen om aan te boren bij Rijk en EU.

Beoogd resultaat 2021
·   De projecten die in de intentieovereenkomst met de U10 voor 2020 en 2021 gepland staan, zijn beschikt, in uitvoering of gerealiseerd.
·   Met de (Utrechtse) gemeenten uit de regio’s Amersfoort en Foodvalley zijn afspraken gemaakt over de te realiseren projecten in de periode 2021-2023, waarbij we sturen op realisatie van projecten met prioriteit.
·   De verkenningen veilige oversteken (inclusief tunnelscan), verbeteren verlichting en veilige parallelwegen zijn afgerond (met bestuurlijk besluit) en de uitvoering gaat van start, zoals het plaatsen van verlichting op de N226 tussen Maarsbergen en Leersum, en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de parallelweg N233.
·   Het fietspad langs de Mc Donalds (N238-zuid) wordt aangelegd.
·   Diverse fietsmaatregelen worden vanuit de trajectaanpak gerealiseerd (voor een volledig overzicht zie onderdeel Wegen en Vaarwegen).
·   Start realisatie fietsbrug over de A12 (afhankelijk van uitkomst UNED oktober 2020 over financiële dekking).
·   De realisatie van de snelfietsroutes Utrecht-Amersfoort, Woerden-Utrecht en Bunschoten-Amersfoort gaat van start en delen zijn gerealiseerd.
·   De uitvoeringsovereenkomsten voor de snelfietsroutes Veenendaal-Utrecht, IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht en Hilversum-Amersfoort zijn getekend.
·   De intentieovereenkomst voor een 7e snelfietsroute is getekend en de verkenning (tracébepaling, kostenraming, onderzoeken) gaat van start.
·   De verkenning van de snelfietsroute Dom-Dam wordt uitgevoerd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57