Hoge kwaliteit, diversiteit knooppunten

Meerjarendoelen

5.2.4

Kennis delen, onderzoek en monitoring vindt meer plaats

We delen onze eigen ambities voor ontwikkelen en verbeteren van knooppunten en zetten ook vraagstukken over dit thema op de relevante agenda’s. We vervullen daarbij de rol van kennismakelaar door regelmatig overleg met de betrokken gemeenten en de regio te organiseren én informatie en onze kennis beschikbaar te stellen.

Het in 2019 vastgestelde uitvoeringsprogramma knooppunten betrof een momentopname op een voor ons relatief nieuw beleidsterrein. Het beleid moet kunnen inspelen op en meebewegen met de grote dynamiek in de regio. We voeren daartoe generiek onderzoek uit en verzamelen data. Ook werken we bepaalde aspecten van knooppunten verder uit, zoals het opstellen van een visie op P+R.

Beoogd resultaat 2021

  • De organisatie rond relatiebeheer met de stakeholders (o.a. gemeenten, regio’s, NS en Prorail) is op orde
  • De project-website en de GIS-knooppuntenmonitor is live en wordt doorontwikkeld
  • Een strategische visie op P+R / Parkeren op afstand vastgesteld
  • Een uitgewerkt voorstel voor het al dan niet invoeren van betaald parkeren, en onder welke condities bij de nieuwe P+R-garage Breukelen die in 2022 wordt opgeleverd
  • Voorbereiding van een nieuwe knooppuntenschouw
  • Start met de opzet van een knooppuntbelevingsmonitor voor alle knooppunten zonder spoorwegovergang, in aanvulling op de jaarlijkse stationsbelevingsmonitor van NS/Prorail.
  • We stellen een onderzoeksvoorstel op voor de evaluatie van het knooppuntenbeleid in 2022. Het gaat dan vooral om het betrekken van de nieuwe locaties en mogelijke aanpassingen van doel en aanpak.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57