Duurzaamheid een substantieel onderdeel

Meerjarendoelen

2.4.3

Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen

Agrarische gebouwen die niet langer in gebruik zijn, vormen een risico op ondermijnende activiteiten, verrommeling van het landschap en milieuproblematiek. We werken samen met banken en gemeenten aan op maat gesneden oplossingen, waaronder herbestemming voor andere functies.

In 2021 werken wij verder aan de aanpak van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing. We intensiveren daarvoor de samenwerking met andere overheden, benutten mogelijke kansen binnen gebiedsprocessen voor bijvoorbeeld de stikstofaanpak of bodemdaling en gaan verder met het ontwikkelen van instrumenten. We delen nieuwe kennis breed. We stimuleren gemeenten om herbestemming zoveel mogelijk te bekijken binnen het grote geheel aan opgaven.

Begin 2021 zijn de plattelandcoaches goed ‘toegerust’ en ‘opgeleid’ voor het onderwerp VAB. Eind 2021 is er een webpagina Vrijkomende Agrarische Bebouwing operationeel op de website van de provincie die tenminste bevat:

•   VAB-data op kaart  
•   Toelichting op de ruimtelijke regels via vraag en antwoord
•   Enkele succesvolle voorbeelden van erftransformatie ter inspiratie
•   Fiscale informatie

De samenwerking met gemeenten is in 2021 verder versterkt voor het onderwerp VAB, de provincie betrekt bijvoorbeeld gemeenten bij het ontwerpen van de digitale handreiking en andere instrumenten, zoals het ‘opleiden’ van plattelandcoaches op dit onderwerp. Wij zetten erop in dat tenminste één gemeente in 2021 een visie op VAB heeft opgenomen in haar structuur- of omgevingsvisie voor het buitengebied die verder gaat dan een standaardregeling en afgestemd is op de provinciale kaders; er wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan intergemeentelijke samenwerkingen, een onderbouwing van aanvullende beoordelingscriteria kwaliteitsverbetering bij herbestemming of differentiatie op basis van gebiedskwaliteiten. In 2021 beginnen we ook met de samenwerking met het Rijk voor het onderwerp circulair bouwen ter voorkoming van het ontstaan van VAB.

Beoogd resultaat 2021
•   Begin 2021 zijn de plattelandcoaches goed ‘toegerust’ en ‘opgeleid’ voor het onderwerp VAB
•   Eind 2021 is er een pagina Vrijkomende Agrarische Bebouwing operationeel op de website van de provincie  
•   De samenwerking met gemeenten voor het onderwerp VAB is verder versterkt  
•   Tenminste 1 gemeente heeft een visie op VAB opgenomen in haar structuur- of omgevingsvisie voor het buitengebied.

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57