Duurzaamheid een substantieel onderdeel

Meerjarendoelen

2.4.1

De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal èn economisch rendabel

Met de Landbouwvisie en de Samenwerkingsagenda Landbouw is duurzame landbouw onderdeel van het Utrechtse landbouwbeleid. In de Samenwerkingsagenda Landbouw werken we de thema’s circulair, natuurinclusief, verbinding stad-land, klimaatneutraal en economisch rendabel uit.

Plattelandscoaches
Met plattelandscoaches bieden we de individuele boer zo veel mogelijk één aanspreekpunt voor regels, transitievraagstukken en subsidies. De landbouwcoach adviseert en begeleidt bij beslissingen over transitie en verduurzaming van het landbouwbedrijf, bij verandering van de functie van het erf (onder andere bij vrijkomende agrarische bebouwing) of bij beëindiging van het landbouwbedrijf. Bij verduurzaming van de landbouw komen ook klimaatneutrale vraagstukken aanbod, bijvoorbeeld over duurzame energie en de aanpak van bodemdaling. We stemmen de inzet van de plattelandscoaches regelmatig af met organisaties die nauw bij de agrarische sector zijn betrokken. In 2021 hebben we hiervoor € 1,1 miljoen begroot. Het project loopt t/m 2023.

Natuurinclusieve landbouw
Natuurinclusieve landbouw spaart natuur en landschap (minder externe druk), zorgt voor natuur (gastheerschap via bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer) én gebruikt de natuur (biodiversiteit is een productiefactor).

Natuurinclusieve landbouw draagt zo bij aan behoud en herstel van de biodiversiteit, duurzaam bodembeheer, een lagere milieubelasting, betere waterkwaliteit en hogere landschapskwaliteit. Natuurinclusieve landbouw dient vanzelfsprekend gestoeld te zijn op een verdienmodel voor de boer.  

Als partner van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur ondersteunen we de initiatiefnemers met de uitvoering van hun Actieplan. Het Actieplan ondersteunt 50 agrarische ondernemers bij het opstellen en uitvoeren van een Duurzaam Bedrijfsplan.

We ondersteunen het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur met menskracht en een financiële bijdrage voor personele inzet en voor het uitvoeren van meer pilots op het gebied van duurzame, natuurinclusieve bedrijfsplannen.  

Circulaire landbouw stimuleren
Circulaire landbouw is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en producten en het zoveel mogelijk voorkomen van reststoffen, afval en schade aan het milieu. Dit is dan ook een van de manieren waarop wij invulling geven aan een klimaatneutrale landbouw. Wij werken samen met onze partners aan het bereiken van de doelen op dit onderwerp, conform de Samenwerkingsagenda. We blijven daarbij inzetten op stimuleren van innovatie en kennisverspreiding met betrekking tot efficiënte benutting van mineralen. In 2021 zetten we € 100.000 in voor het platform landbouw en milieu (LaMi).

Regiodeal Foodvalley
Als deelnemende partij van de Regiodeal FoodValley werken we aan de transitie naar een toekomstbestendige duurzame en circulaire landbouw. ‘Boer aan het Roer’ is hiervoor het uitvoeringsprogramma. Hierin kunnen 70 ondernemers uit de Foodvalley deelnemen aan een proeftuin, waarin ongeveer 40 innovaties getest worden, op de thema’s emissiereductie, bodem- en waterkwaliteit, circulair veevoer en sensor- en monitoring. In 2021 zijn de proeftuinen daadwerkelijk gestart. Ook nemen veehouders deel aan bodemcursussen en/of leertafels nieuwe ketenconcepten en verdienmodellen.

Europese middelen benutten
We spannen ons in om Europese gelden voor de transitie in de landbouw en de ontwikkeling van het platteland die voor Utrecht beschikbaar zijn, optimaal te benutten. In 2021 en 2022 doen we dit door het huidige platteland ontwikkelingsprogramma (POP3) te continueren (transitie periode POP3) en met subsidiering van lokale initiatieven via LEADER. In 2023 start het nieuwe Nationaal Strategieplan (GLB-NSP) op basis het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB 2021-2027). We volgen de ontwikkelingen van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en vertalen deze voor de provincie Utrecht. Voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn middelen gereserveerd voor provinciale medefinanciering Europese gelden die in het kader van de transitieperiode POP3 en het nieuwe GLB-NSP beschikbaar worden gesteld

Beoogd resultaat 2021
•   Plattelandscoaches hebben met 200 agrarisch ondernemers coachingsgesprekken gevoerd en die hebben geleid of leiden tot weloverwogen keuzes over de toekomst van het bedrijf/erf
•   In het kader van Duurzame Landbouw met Natuur zijn 50 duurzame bedrijfsplannen opgesteld
•   Platform LaMi is vernieuwd en is het kennisplatform waarop alle relevante kennis van projecten in de Utrechtse landbouw bij elkaar komt

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57