Provinciebestuur is sterk en duidelijk

Meerjarendoelen

9.1.1

De positie van PS is sterker en duidelijker

Uit onderzoek in het najaar van 2020 bleek dat Provinciale Staten behoefte hebben aan versterking van hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. De resultaten van dit onderzoek en de daaropvolgende besluitvorming door de Staten leiden naar verwachting tot uitbreiding van de griffie, aanpassing van de organisatie binnen de griffie en versterking van de fractieondersteuning, met inzet van de beschikbaar gestelde middelen. De digitaliseringsslag die al is gestart, ronden we in 2021 af met het volledig geschikt maken van Statenzaal (inclusief digitaal stemmen) en Commissiekamer (mogelijk maken van live-streamen). Het traject Provinciale Utrechtse Bondgenoten, dat een verbetering in de onderlinge samenwerking tussen PS, GS en ambtelijke organisatie beoogt, is door COVID-19 in 2020 niet doorlopen zoals gepland, maar zetten we in 2021 met nieuw elan voort.

De stikstofproblematiek, de woningbouwopgave, het vaststellen van de Omgevingsvisie, de gevolgen van COVID-19, het Programma Recreatie en Toerisme, het verder stroomlijnen van het financiële proces en de Regionale Energiestrategieën zijn o.a. inhoudelijke dossiers die in 2021 veel aandacht van de Staten zullen vragen.   

Beoogd resultaat 2021

  • Digitaliseren Statenzaal en Commissiekamer is afgerond
  • Traject Utrechtse Bondgenoten heeft nieuwe impuls gekregen
  • Ondersteuning van PS is geoptimaliseerd  
  • Kennis van en betrokkenheid bij de provinciale politiek is groter, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties weten Provinciale Staten beter te vinden en te benutten; onder meer door middel van het ontwikkelen van videomateriaal, duidelijke communicatie vanuit de Staten over de Omgevingsvisie en de uitreiking van de Bakhuis-Wolters-onderscheiding
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57