Strategisch vermogen is groot

Meerjarendoelen

9.4.1

Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken

Wij willen een zichtbaar, transparant, uitnodigend en toegankelijk bestuur zijn voor de Utrechtse samenleving door actief te netwerken en de dialoog met partijen en inwoners aan te gaan, met werkbezoeken, participatie en lobby. Dit is de stijl van besturen waarmee we willen werken aan een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven en de verdere ontwikkeling van de provincie.  

We organiseren in 2021 een aantal werkbezoeken aan partners, organisaties en regio’s. In voorgaande jaren is de waardering en het nut hiervan gebleken. Ook de provinciesecretaris en de cvdK leggen in 2021 werkbezoeken af.

Het slagen van de gezamenlijke aanpak van de opgaven hangt ook af van de manier waarop wij ons als provincie en regio gezamenlijk positioneren en profileren richting Den Haag en Brussel (zie ook 8.5.5) en in politieke en ambtelijke netwerken. Het nationale verkiezingsjaar 2021 biedt een uitstekende gelegenheid om de belangenbehartiging vanuit de Utrechtse regio samen met onze partners sterk vorm te geven. In 2020 is de regio onder leiding van de provincie begonnen met een Utrechts aanbod voor het nieuwe kabinet in 2021. In dit aanbod spreken we uit hoe we binnen de provincie aan opgaven samenwerken en welke hulp we daarvoor van het volgende kabinet nodig hebben. Dit biedt de regio de komende 4 jaar een gezamenlijke agenda richting het Rijk. In februari 2021 presenteren we dit aanbod op passende wijze in Den Haag, waarna we als regio kunnen lobbyen om de belangrijkste punten in het regeerakkoord terug te zien.

Met de toegenomen capaciteit op public affairs gaan wij de afstemming van belangenbehartiging met de partners consistenter vormgeven. We intensiveren het contact met gemeenten over hun belangenbehartiging richting Den Haag en overleggen structureel met de regionale partners over de gezamenlijke belangenbehartiging. Zo kunnen wij proactief en agenda bepalend reageren op ontwikkelingen in Den Haag/Brussel, in plaats van reactief achteraf.

Ruimte voor participatie is belangrijk. Participatie draagt bij aan betere resultaten en een sterkere binding tussen overheid en inwoner. Wij willen daarom bij elke opgave in een vroeg stadium de dialoog zoeken met betrokken inwoners, medeoverheden en organisaties. Wel moet er op hoofdlijnen vooraf eenduidigheid zijn in de benadering, behandeling en uitvoering om de verwachtingen aan de voorkant te managen en te zorgen voor rechtsgelijkheid voor (potentieel) betrokken deelnemers aan de participatieprocessen. We werken in het kader hiervan aan het programma Participatie voor en door de provincie Utrecht (burgerparticipatie en burgerinitiatieven). Dit programma brengt meer lijn, afstemming, eenduidigheid en inzicht in de beschikbare middelen en instrumenten om inwoners/partijen te laten participeren. Een onderdeel is ook het opstellen van een “integrale” participatieverordening. Participatie betreft meer dan alleen in het kader van de Omgevingswet. Daarom gaat het Rijk met de Wet versterking participatie op decentraal niveau in 2021 de inspraakverordening vervangen met een verplicht gestelde participatieverordening. Die verordening moet alle participatie (dus ook die uit de Omgevingswet) gaan regelen, waaronder ook burgerinitiatieven en “right to challenge” (uitdaagrecht).

Beoogd resultaat 2021

Er hebben 15 tot 20 GS-werkbezoeken plaatsgevonden

Er ligt een aanbod aan het nieuwe kabinet

Er ligt een nieuwe participatieverordening

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57