Beleidsdoelen

Gemeenten, waterschap functioneren goed

9.6

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen wij bij aan een sterk en krachtig openbaar bestuur in de provincie Utrecht. We houden zicht op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken die alle Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen hebben. Dit doen we op de domeinen financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht (Wabo, erfgoed, monumenten en ruimtelijke ordening) en huisvesting vergunninghouders. We verbinden IBT zoveel mogelijk met projecten uit het Programma Sterk Utrechts Bestuur, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Hiermee vergroten we de impact van ons toezicht.

schaal x € 1.000
Lasten € 910
Baten € 0
Saldo € 910
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57