Gemeenten, waterschap functioneren goed

Meerjarendoelen

9.6.1

De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd

We voeren ons toezicht uit op basis van het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2021-2023 en in lijn met de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht van Rijk, IPO en VNG. Ons streven is om dit met zo min mogelijk toezichtlasten en zo transparant mogelijk voor onze collega-overheden te doen. We zoeken daarbij nog méér de dialoog met degenen op wie wij toezicht houden, zowel via direct contact als via (regio)bijeenkomsten of webinars. In verband met veranderende wetgeving (Omgevingswet, Wet Digitale Overheid) passen wij onze informatie-afspraken aan. Bij IBT-omgevingsrecht voeren wij het toezicht nog risico-gerichter uit: meer quick scans bij goed presterende gemeenten, uitgebreider toezicht bij minder presterende gemeenten. De verslechterde financiële situatie van gemeenten door de druk op het sociale domein en door COVID-19 maakt op alle IBT-domeinen intensiever contact tussen toezichthouder en toezichtontvanger noodzakelijk.

Beoogd resultaat 2021

Toezichtbeslissingen op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen zijn voorbereid en opgesteld, met toepassing van meer maatwerk (quick scans waar mogelijk en verantwoord)  

Bijbehorende monitoringstrajecten en interventies zijn uitgevoerd

Bijeenkomsten over relevante onderwerpen die kennisdeling tussen gemeenten stimuleren zijn per toezichtgebied georganiseerd

De IBT-informatieverordening is geactualiseerd

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57