Vraag - aanbod mobiliteit goed afgestemd

Meerjarendoelen

5.7.3

De sturing vindt multimodaler plaats

Multimodaal sturen is het op straat sturen van vraag en aanbod van verkeerscapaciteit op basis van realistische streefwaarden. Basisvoorwaarden zijn een solide regionale samenwerking en het kunnen meebewegen in een veranderende omgeving in veranderende tijden. Vanuit een centrale netwerkgedachte zijn afspraken noodzakelijk over netwerksturing, en het bewaken van de netwerkkwaliteit op basis van geplande en ongeplande verstoringen.

Beoogd resultaat 2021

  • Het regionaal verkeersmanagement (RVM) is in 2020 geëvalueerd en ambities en behoeften zijn in beeld. In 2021 continueren we de inzet van regionaal verkeersmanagement binnen het thema multimodaal sturen. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe juridische en bestuurlijke afspraken, een frisse nieuwe regionale samenwerking en borging van belangrijke projecten op de korte, middellange en lange termijn.
  • Door het verbinden van de programma’s Smart Mobility en de energietransitie werken we samen aan de oplevering van een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Hiermee geven we invulling aan het Klimaatakkoord en borgen we het regionaal verkeersmanagement.
  • We zetten een nieuwe stap naar multimodaal sturen door de regionale multimodale sturingsvisie te actualiseren.
  • Provincie en Rijkswaterstaat voeren beleidsmatige onderzoeken uit op het thema incident management om (nog) beter samen te werken. Onderdeel daarvan is het starten van een proef om weginspecteurs van RWS en provincie op elkaars wegen in te zetten.
  • We geven invulling aan de Human Capital Agenda in de Krachtenbundeling (samenwerkingsverklaring tussen diverse overheden) door binnen en buiten onze provincie te participeren in initiatieven ten behoeve van kennisdeling op het onderwerp Smart Mobility.
  • We actualiseren als wegbeheerder onze provinciale Nota Verkeerslichten als praktisch handelingskader om multimodale sturing op straat te kunnen vormgeven.
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57