Bedrijven zijn innovatief sterk

Meerjarendoelen

8.3.2

Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven

De focus van de regio op gezond stedelijk leven is vastgelegd in de regionale economische agenda (REA). Deze is in 2020 opgesteld op basis van 17 werksessies met bedrijven (startups, scale-ups, MKB), kennisinstellingen en overheden en daarmee breed gedragen in de regio. De REA vormt het inhoudelijk kader waarbinnen de ROM Regio Utrecht haar taken zal uitvoeren. De ROM Regio Utrecht heeft daarbij als opdracht meegekregen startups en scale-ups te helpen in hun ontwikkeling en financiering. We verwachten dat in 2021 de eerste resultaten van de ROM zichtbaar zullen zijn met een positief effect op scale-ups en innovatieve bedrijven die zich richten op gezond stedelijk leven. Het gaat zowel om aantal bedrijven, werkgelegenheidseffect als om samenwerkingsverbanden rond maatschappelijke vraagstukken.  

We bieden bedrijven financiële ondersteuning bij innovaties met de MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren). Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de regeling in 2020 bekijken we mogelijke aanpassingen van de regeling.  

Voor het maatschappelijk verdienvermogen van de regio Utrecht willen we kennis en innovatie in de sector van Lifesciences & health aanjagen en daarom o.a. zorgen voor voldoende laboratoriumruimte voor starters. De directe beschikbaarheid van labruimte; of juist het gebrek daaraan, is voor deze startende ondernemers in deze sector een urgent aandachtspunt. Hierdoor hebben verschillende bedrijven besloten om zich niet in Nederland te vestigen of zich te heroriënteren op andere landen. De korte termijnvraag naar deze laboratorium ruimte is nog urgenter geworden nu een aantal (met name grotere) bedrijven laboratoria nodig heeft voor onderzoek rondom Covid-19. Vanuit de incidentele middelen voor corona-flankerend beleid zullen we het voorstel doen om het werkkapitaal van de OMU met €1,5 mln te verruimen en dit in te zetten voor investeringen en daarna verhuur van extra labruimte. De huuropbrengsten vloeien terug naar de OMU, waarvan de Provincie 100% eigenaar is.  

Een belangrijk onderdeel van het Steun en Herstelplan van het Rijk van eind augustus jl. is de steun voor startups en scale-ups. Er komt een vervolg op de COL-regeling in de vorm van toevoeging van €150 miljoen aan het fondsvermogen van alle ROM’s in Nederland. Voorwaarde is dat de regio’s zelf cofinanciering verschaffen. Voor de provincie Utrecht komt waarschijnlijk een bedrag van €13,5 miljoen (9% BRP) beschikbaar, mits we daarop de benodigde cofinanciering leveren. Samen met andere aandeelhouders van de ROM, willen we die kans aangrijpen. De ROM is in principe revolverend, maar vraagt gezien het hogere risico van de fondsen voor startende innovatieve bedrijven wel om een risico reservering in het weerstandsvermogen. Die dotatie stellen wij alsdan voor te dekken uit de incidentele middelen voor Corona flankerend beleid.  

Beoogd resultaat 2021  
•   Er zijn meer scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op gezond stedelijk leven;
•   Er is meer financieringskapitaal beschikbaar voor scale-ups en innovatieve bedrijven;
•   Er zijn meer samenwerkingsverbanden met scale-ups en innovatieve bedrijven gericht op projecten die een bijdrage leveren aan gezond stedelijk leven;
•   Het innovatieve MKB is ondersteund met de MIT-regeling;
•   Er is meer labruimte om kennis en innovatie in de LSH-sector aan te jagen;

Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57