Verbinding natuur, mensen, maatschappij

Meerjarendoelen

2.3.1

De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking  tussen bij natuur betrokken partijen is beter)

Inwoners kunnen zich als vrijwilliger inzetten voor het natuurbeheer en het agrarisch natuurbeheer (weidevogelbeheer). Projecten zoals Groen doet Goed betrekken kinderen bij natuur. Partnerorganisaties zoals Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN, de provinciale landschappen en ook de agrarische collectieven spelen hierbij een grote rol.  

In 2020 hebben GS de Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN vastgesteld. Op basis hiervan stellen Het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Natuureducatie hun vierjarenplannen op, waarvoor zij in de periode 2021 – 2024 exploitatiesubsidie ontvangen.

Ook het samenwerkingsverband Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vervult een belangrijke rol bij het betrekken van inwoners en diverse partijen bij behoud en ontwikkeling van de natuur.  

Partnerorganisaties en groene vrijwilligers
In 2021 continueren de organisaties hun activiteiten op het gebied van begeleiden van groene vrijwilligers die actief zijn bij natuur- en landschapsbeheer, natuureducatie en beheer van klompenpaden. Verder spelen deze organisaties een rol in de communicatie over de Utrechtse natuur naar een breed publiek. Zo dragen de organisaties bij aan het beleven van en betrekken bij natuur.

- Groen doet goed
In 2021 zullen in ten minste acht gemeenten in totaal circa 8.000 kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar aan natuuractiviteiten deelnemen, in het kader van het programma Groen doet goed. Dit is leerzaam en leuk voor de kinderen en draagt ook bij aan hun gezondheid.

- Groen aan de buurt
Het programma Groen aan de Buurt loopt door in 2021. We begeleiden gemeenten en bewoners bij de planning en uitvoering van groene burgerinitiatieven, zoals het aanleggen en beheren van natuur in de openbare woonomgeving. Hierbij is naast biodiversiteit ook aandacht voor klimaatadaptatie en tegengaan van hittestress. In 2021 zal weer een voucherregeling ‘Beleef en bewonder’ van start gaan. De regeling is erop gericht veel projecten met een kleine bijdrage laagdrempelig mogelijk te maken.  

- Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Het samenwerkingsverband Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vervult een belangrijke rol bij het betrekken van inwoners en diverse partijen bij behoud en ontwikkeling van de natuur. We geven samen met gemeenten subsidie aan de stichting, om te bouwen aan een vitaal nationaal park. Zie de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug voor een uitwerking van de ambities voor het nationaal park.

- Gebiedscommissie Utrecht-West
Wij continueren de inzet van de Gebiedscommissie Utrecht-West in hun gevraagde en eigenstandige advisering over ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Beoogd resultaat 2021

  • Minimaal 8.000 kinderen hebben deelgenomen aan het project Groen doet Goed
  • Er is een Natuurwerkdag georganiseerd
  • Meerjarige subsidie verstrekt aan de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57