Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik

Meerjarendoelen

1.2.2

Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen

Soms komen in één gebied meerdere provinciale doelen bij elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur en/of energie. Gebiedsontwikkeling is een geschikt instrument om deze doelen samen te brengen en af te wegen en bestuurskracht, kennis en financiën te bundelen. In het verleden hebben we daar het Integraal GebiedsontwikkelingsProgramma (IGP) voor ingezet. Vanaf 2021 willen we de expertise Integrale Gebiedsontwikkeling (IG) laten samenwerken in één aanpak voor uitvoeringsondersteunende activiteiten op het gebied van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit en innovaties, met een gezamenlijk budget en een gezamenlijke dynamische agenda (werktitel: netwerk Support RO/FL).

De expertise Integrale Gebiedsontwikkeling agendeert en ondersteunt binnen het netwerk met behulp van ambtelijke capaciteit en procesgeld. Het procesgeld wordt gebruikt voor gebiedsverkenningen, ontwikkelen van businesscases, onderzoeken, werkconferenties, gebiedscommunicatie en inhuur van specifieke expertise. Bij investeringen in de gebiedsontwikkelingen zelf zetten we bestaande sectorale budgetten gebundeld in. Omdat gebiedsontwikkelingen over het algemeen langlopende trajecten zijn, zal de expertise IG meerdere jaren bij dezelfde gebieden betrokken zijn, hoewel gebieden ook kunnen afvallen of worden toegevoegd.

A12zone
De A12-zone (Oudenrijn-Lunetten) is al geruime tijd in beeld als potentiële verstedelijkingslocatie. Het is één van de laatste gebieden in de regio waar we met transformatie en verdichting op grote schaal woon- en werklocaties kunnen realiseren, binnenstedelijk nabij knooppunten. In samenwerking met de betrokken gemeenten (Houten, Nieuwegein en Utrecht), regio (U16) en Rijk werken we aan het integraal ontwikkelperspectief A12 Zone, in afstemming met het programma U Ned en het Ruimtelijk Economisch Perspectief U16 en passend binnen de keuzes daarin. Naast het opstellen van het ontwikkelperspectief werken we aan de planning en strategie om het ontwikkelperspectief te kunnen realiseren. Op basis hiervan maken we afspraken met gemeenten en andere betrokkenen om de eerste stappen te zetten naar de uitvoering.

Marinierskazerne Doorn
Na het aangekondigde vertrek van de mariniers, hebben we samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de herbestemming van dit kazerneterrein gewerkt, met als resultaat een concept-Ontwikkelkader. De herbestemming van de kazerne werd in 2018 tijdelijk opgeschort vanwege onzekerheid omtrent de voorgenomen verhuizing van de mariniers. Nu is duidelijk dat de mariniers naar Kamp Nieuw Millegen zullen verhuizen en krijgt het project alsnog een vervolg.

USP (Science Park)
Overheden en partijen op het Science Park (USP) werken samen aan de ambitie om een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life-sciences, duurzaamheid en gezondheid. Wij continueren de inzet op de netwerkfunctie van deze alliantie, gericht op verbetering van de bereikbaarheid en aanbod van ruimte voor verdere ontwikkeling. De gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisie zijn van belang om voldoende ontwikkelruimte te bieden. Wij vinden het  belangrijk om verdichting en transformatie op het USP zelf te stimuleren. Enerzijds om zo de (OV) bereikbaarheid te verbeteren en anderzijds om de groene en cultuurhistorische waarden rondom het USP te behouden.

Beoogd resultaat 2021

  • Bijdragen aan de oprichting van het netwerk support RO/FL (werktitel), en aan de dynamische agenda van het netwerk
  • In minimaal 8 gebieden zijn doelen slimmer met elkaar gecombineerd, met inzet van capaciteit en procesgeld uit het IG
  • Er is een integraal ontwikkel- en handelingsperspectief voor de A12zone waarin afspraken voor het vervolg en de eerste stappen richting realisatie zijn vastgelegd
  • Een plan van aanpak voor herbestemming Marinierskazerne Doorn en een intentieovereenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor deze vervolgfase zijn vastgelegd
  • Een convenant samen met de partners op het USP, waarin we afspraken opnemen voor de verdere ontwikkeling van het USP en de samenwerking concretiseren
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57