Beleidsdoelen

Archiefplaats toezicht informatiebeheer

9.8

Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde

We starten in 2021 met de invoering van de Wet open overheid (Woo). Actieve openbaarheid heeft in de Woo (artikel 2.4) een nauwe relatie met informatiebeheer. De provinciearchivaris bij Het Utrechts Archief (HUA) heeft op basis van de Archiefwet 1995 twee wettelijke taken: toezicht houden op het informatiebeheer bij de provinciale organisatie en haar samenwerkingsverbanden, en beheren van historische archieven die in de provinciale archiefbewaarplaats bewaard worden. Het toezicht heeft verbinding met het programma Samenwerken en Dossiers en het strategisch informatiebeheer overleg (SIO) van de provincie. De beleidsdoelen van HUA voor de provincie zijn uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan van HUA voor 2021-2024.

schaal x € 1.000
Lasten € 749
Baten € 0
Saldo € 749
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57