Verkenningen en regionale programma's

Meerjarendoelen

5.8.2

Regionale programma’s worden beter ontwikkeld en uitgevoerd

In programma’s als U Ned werken we samen met regionale partners en het Rijk aan de toekomstige mobiliteitsontwikkelingen, gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen. Wat betreft het programma U Ned gaan we in 2021 verder met de MIRT verkenning 2030 OV en Wonen in de regio Utrecht. Met deze verkenning werken wij het eerste deel van het OV-concept ‘Wiel met Spaken’ uit, zoals vastgesteld in het ontwerp voor de provinciale Omgevingsvisie (maart 2020).

De inzet is voor 2030 een pakket maatregelen te realiseren, om zo de geplande woningbouwopgave te faciliteren en de bereikbaarheid van Utrecht Science Park per openbaar vervoer te verbeteren. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het bijgevoegde Meerjareninvesteringsplan (MIP). In 2021 werken wij samen met onze partners aan de selectie van kansrijke alternatieven. Het gaat concreet om drie maatregelpakketten die we in de 2e helft van de verkenning verder uitwerken en analyseren. Daarmee leggen wij in 2021 een belangrijke basis voor de besluitvorming over de verkenning in 2022.

Voor de programmalijnen MIRT Onderzoek stellen we een verstedelijkingsperspectief inclusief adaptief ontwikkelpad vast. In 2021 werken we verder aan de verstedelijkingsopgave in samenhang met mobiliteitsinvesteringen.

Voor de kortere termijn richten we ons op uitvoering van maatregelen in de mobiliteitstransitie. Dit doen we in de Korte Termijn Aanpak (maatregelen voor gedragsbeïnvloeding, zoals de werkgeversaanpak en de doelgroepenaanpak) en in de voorbereiding en uitvoering van de fiets- en OV-maatregelen uit het No Regret-pakket.

Met de regio Amersfoort werken we samen aan een Ontwikkelbeeld 2030-2040. Op basis van dit ontwikkelbeeld kunnen we afspraken maken over woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen.

Daarnaast coördineren we de voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg MIRT. Op deze halfjaarlijkse overleggen met het Rijk staat een veelheid aan onderwerpen op de agenda, die deels zijn die belegd binnen de andere meerjarendoelen van programma 5 en 6. Speerpunt voor de provincie in 2021 is het maken van afspraken met het Rijk over Smart Mobility projecten die uitgaan van datagedreven mobiliteitsconcepten zoals mobility-as-a-service en i-VRI’s. Daarnaast maken we afspraken met het Rijk in het kader van Regionaal mobiliteitsprogramma klimaat, onder meer over het stimuleren van laadinfrastructuur elektrisch vervoer.

Ook brengen we in 2021 de provinciale belangen in bij grote verkenningen en planstudies van het Rijk en andere medeoverheden. Onze inzet is daarbij gericht op de verbetering van de bereikbaarheid én op het zo goed mogelijk inpassen van de hoofdinfrastructuur ten behoeve van de leefbaarheid voor onze inwoners

Beoogd resultaat 2021

  • Passende afspraken met medeoverheden (met name het Rijk) ter waarborging van bereikbaarheid, leefbaarheid en een goede inpassing van hoofdinfrastructuur. Na besluitvorming toezien op de juiste uitvoering van deze afspraken.
  • Notitie kansrijke alternatieven MIRT verkenning 2030 is vastgesteld
  • Besluitvorming en verder uitwerking van het verstedelijkingsperspectief 2040 incl. adaptief ontwikkelpad
  • Uitvoering van de Korte Termijn Aanpak
  • Voorbereiding en uitvoering van de 1e fase No Regret maatregelen
  • Vaststellen van het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040
Deze pagina is gebouwd op 11/23/2020 15:13:47 met de export van 11/23/2020 15:04:57